Templates — Popular

Start your projects with quality LaTeX templates for journals, CVs, resumes, papers, presentations, assignments, letters, project reports, and more. Search or browse below.

Tarea MFM II
Tarea MFM II
Plantilla para tareas de mfm II
AntonY eMeSe
Template for Sales Demo Plus
Template for Sales Demo Plus
This is the template for articles for the ScholarOne Sales Demo Plus demo journal.
Michael Mazour
My preferred template
My preferred template
What I currently use.
Mallesh Pai
Študentska konferenca ŠTeKam
Študentska konferenca ŠTeKam
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani organizira študentsko tehniško konferenco ŠTeKam. Namenjena je vsem študentom različnih smeri dodiplomskega in podiplomskega študija, ki želijo javnosti predstaviti svoja raziskovalna dela. To je predloga za oddajo prispevka.
Martin Česnik and Janko Slavič
CS 330 HW Template
CS 330 HW Template
Modified previously existing template for CS 330 Duke HW Latex-ing Includes following packages: fancyhdr % Required for custom headers lastpage % Required to determine the last page for the footer extramarks % Required for headers and footers \usepackage[usenames,dvipsnames]{color % Required for custom colors subcaption graphicx % Required to insert images listings % Required for insertion of code courier % Required for the courier font comment multirow amsmath \usepackage[table,xcdraw]{xcolor geometry pdflscape pdfpages booktabs geometry
Michael Seaberg
MTH 210 Portfolio Template
MTH 210 Portfolio Template
This can be used to start any portfolio problem for MTH 210.
Ted Sundstrom
Carleton College Comps Template A
Carleton College Comps Template A
One of the acceptable templates for writing a physics comps paper at Carleton College. This template is part of an internal wiki page for students at Carleton College.
Marty Baylor
SULI paper template
SULI paper template
Template for the NREL SULI research paper deliverable
Chloe Castaneda
PFCIFBAPA
PFCIFBAPA
Template criado a paritr da classe ABNT para uso das monografias de conclusão de curso Maiores informações: Alexandre do Nascimento Silva asilva5@area1.edu.br Lázaro Silva lazaro.silva@ifba.edu.br
Lazaro Silva